Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

justmine
22:24
0439 000f 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz vialittlewhitelies littlewhitelies
justmine
22:23
3545 469e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaheartmuscle heartmuscle
justmine
22:22
Reposted fromFlau Flau viaemptywardrobe emptywardrobe
justmine
20:08
2700 4933 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaskraweksiebie skraweksiebie

November 08 2018

21:10
justmine
07:09
Życie jest po to, aby go doświadczać, jedyne granice to te, które narzuca nam ciasnota naszych umysłów. Oraz strach. Nasz i cudzy.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyszkaminnie myszkaminnie

November 07 2018

justmine
23:41
justmine
22:42
justmine
22:39
Reposted fromAgnya Agnya viapeanutbuttergirl peanutbuttergirl
justmine
22:39
9605 3545
justmine
22:39
6693 084e
justmine
22:37
Spotykasz na swej drodze wielu przypadkowych ludzi lecz pewnego razu trafisz na tego jednego człowieka, który będzie potrafił zmienić Twój cały świat. Z dnia na dzień będzie stawał się coraz bliższy Twemu sercu, aż stanie się częścią Ciebie. Częścią potrzebną do oddychania. Częścią Ciebie. Częścią Twojego dnia. A gdy wyjedzie zaczniesz powoli umierać z tęsknoty. 
— nocne myśli bloodeve
22:37
8560 aae2
Reposted fromstrzepy strzepy viapeanutbuttergirl peanutbuttergirl
justmine
22:37
8398 59f7 500
M. Halber
justmine
22:37
22:36
justmine
22:36
5612 ee27 500
Twoje ubrania ochraniają moje ciałko od wszelkiego zła na świecie <3
Reposted frommysoul mysoul viapeanutbuttergirl peanutbuttergirl
justmine
22:35
7216 ac6f 500
justmine
22:35
4147 4df2 500
justmine
22:35
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl